O Nas

3+GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
ul. Częstochowska 62 ,32-085 Modlnica
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448781 NIP: 6760075567, REGON: 003914083 Kapitał zakładowy wynosi: 3.875.000,00 zł (w pełni wpłacony).

Adres email: biuro@gramy.com.pl

Informacje dla Akcjonariuszy


Komplementariusz spółki 3+GO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Modlnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000448781, zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. w siedzibie Spółki, tj. ul. Częstochowska 62, 32-085 Modlnica o godz. 10:30. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok 2020;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020,
7. Udzielenie komplementariuszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za 2020 r.,
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.